zaterdag 16 oktober 2010

Persbericht Red ons Bos, 10 oktober 2010

Voorlopig geen verdere boskap in project Heiderijk

Uit de Gelderlander van afgelopen vrijdag en zaterdag vernamen wij dat de boskap tussen Nijmegen en Mook, in het kader van het project Heiderijk, voorlopig niet doorgaat. Dit project beoogt 300 ha geschikt te maken voor een heidelandschap. Hiervoor is al erg veel bos gekapt in fase 1 en staat er nog veel kap in de planning. De uitvoering van de eerste fase heeft massaal protest opgeleverd.

De stuurgroep heeft de beslissing over verdere boskap uitgesteld tot 2015. Dan zal er opnieuw bekeken worden of de aanleg van nieuwe heide gewenst is. De geplande uitvoering van fase 2 en 3 is losgelaten.

Volgens Fons Mandigers van Natuur Monumenten wordt er nu gekozen voor de weg van de geleidelijkheid, om draagvlak te creëren voor het vervolg van project Heiderijk. Bovendien wil men eerst wil men gaan onderzoeken of het nieuwe heidegebied zich naar verwachting ontwikkelt.

Onze reactie als actiegroep:

Uiteraard zijn wij blij met de beslissing om voorlopig niet meer te gaan kappen. De protesten van heel veel mensen uit de omgeving, die geen gecreëerd cultuurlandschap willen ten koste van het bos, hebben effect gehad.

Toch doet deze (voorlopige) beslissing geen recht aan het protest van al deze mensen en aan de uitkomst van diverse enquêtes. Je kunt niet anders dan constateren dat er geen draagvlak voor het project Heiderijk is. Een draagvlak gaan creëren is dan de wereld op zijn kop en een herhaling van de discussies die we het afgelopen half jaar gevoerd hebben.

Uit die discussie bleek dat de door Heiderijk genoemde argumentatie voor dit project mank gaat.

Heidelandschappen komen in Nederland niet duurzaam voor. Ze bestaan slechts doordat de mens ze heeft gecreëerd. Het laten bestaan van heidevelden gaat bijzonder moeizaam en is vaak tot mislukken gedoemd. In een heidelandschap is geen natuurlijke ontwikkeling meer. De mens bepaalt wat daar wel en niet mag groeien.

Heiderijk verschuilt zich achter Europese regelgeving met betrekking tot het beschermen van diersoorten. Die regelgeving bepaalt echter niet dat we bos moeten kappen voor heide. Zo is er ook Europese regelgeving om bos te beschermen. Daar hoor je Heiderijk nooit over. Om de bedreigde diersoorten te beschermen is deze (en ook andere) boskap niet nodig. Zie voor meer informatie hierover: www.redonsbos.nl .

De stuurgroep wil de komende jaren onderzoeken of de boskap het effect heeft wat ze beoogde. Of de gewenst doelen nu wel of niet behaald zijn, voor al de mensen die dit project niet willen, zijn beide uitkomsten een reden niet verder te gaan met dit project.

Als actiegroep zeggen we daarom:

Geen uitstel van vervolgplannen, maar afstel.

Geen draagvlak creëren, maar de enige juiste conclusie durven trekken: STOPPEN MET DIT PROJECT !


Namens Actiegroep Red ons bos

Paul Baken en Margriet Timmermans

www.redonsbos.nl

redhetbos@upcmail.nl

tel. 024-3978857 / 06-13845387


zondag 3 oktober 2010

Stand van Zaken

We hebben een rustige periode achter ons, waar het activiteiten voor de actiegroep Red ons bos betreft. Inmiddels speelt er weer een en ander wat de moeite waard is om te vermelden:

Stuurgroep Heiderijk

De stuurgroep (vertegenwoordigers van alle partners in het project Heiderijk) zegt geen concrete plannen te hebben voor de volgende fase van Heiderijk. De begrippen 2de en 3de fase zijn losgelaten. Er moet eerst gemonitoord gaan worden, wat de eerste fase oplevert.

We blijven goed opletten of er niet verder gegaan wordt met Heiderijk onder de noemer “regulier onderhoud”.

In oktober heeft de stuurgroep een bijeenkomst, waar gepraat gaat worden over het vervolg van Heiderijk.

Informatieavond SP / Red het bos

Dinsdag 21 september was er een informatieavond van Red het bos (SP) over het project Heiderijk, in Brakkenstein. Wij, actiegroep Red ons bos, hebben een praatje gehouden. Andere sprekers waren: professor Zwart (Radboud universiteit), Fons Mandigers (Natuurmonumenten) en Hans v Hooft jr (SP).

Twee opvallende uitspraken van Fons Mandigers van NM:

Alle soorten natuur in Nederland moeten gemaakt worden op plaatsen waar nu bos is”. En:

We kunnen ons niet houden aan de herplant plicht omdat we helemaal niet zoveel terrein daarvoor hebben”. Hoezo herplant plicht!? Het lijkt ons dat als je aan die plicht niet kunt voldoen je niet zoveel moet kappen.

Zie ook http://nijmegen.sp.nl/weblog/2010/09/24/grote-opkomst-en-veel-discussie-over-het-bos/


Burgerinitiatief Groesbeek

Wij hadden een bezwaarschrift ingediend tegen het niet ontvankelijk verklaren van het Burgerinitiatief (waarmee je een voor de gemeente belangrijk onderwerp op de agenda van de Gemeenteraad kunt krijgen). Dat bezwaarschrift hebben we mondeling toegelicht. De commissie was niet gevoelig voor onze (terechte en logische) argumenten.

Het blijft vreemd dat een onderwerp als de boskap niet geschikt zou zijn voor het Burgerinitiatief. Welk onderwerp dan wel…..?????

Handhavingsverzoek

We hebben, in maart al, een handhavingsverzoek ingediend omdat er aanwijzingen waren dat Heiderijk de ontheffingsvergunning in het kader van de flora- en faunwet had overtreden. Uitslag hierover is nog steeds niet gekomen. Reden is dat LNV hier geen urgentie aan gaf, omdat het kappen inmiddels gestopt is. Wij hebben dit in ons voordeel omgedraaid: we weten inmiddels meer, dus kunnen het verzoek uitbreiden en verbeteren. We hebben het initiatief genomen voor een gesprek. Dat gesprek is er geweest, met de jurist van LNV die het handhavingverzoek behandelt. We hebben het handhavingverzoek toegelicht en uitgebreid. (we hadden gevraagd “de ontheffingsvergunning in te trekken. Dat hebben we omgevormd naar: “herstelmaatregelen treffen” en “aangifte doen van de overtreding”).

Het vervolg is dat iemand van A.I.D naar het gebied van de boskap zal komen om ter plekke de situatie te bekijken. Wij hebben tot twee maal toe een toezegging gehad dat we hierbij aanwezig mogen zijn. We kregen nu echter een mail van LNV dat alleen Heiderijk aanwezig mag zijn bij het onderzoek van de AID.

De delen van de handhaving die onder de boswet vallen, zullen bij een andere jurist neergelegd worden (de z.g. dunning, herplant, te veel hectare aangepakt).

Dit is een goed resultaat. Het betekent niet meteen dat we het handhavingverzoek zullen winnen, maar er is een bredere blik van de juristen op deze problematiek.

Verslag excursie SBB

Twee mensen van ons hebben meegedaan aan een excursie van Staatsbosbeheer (SBB). Deze was georganiseerd n.a.v. recente artikelen in de Regiodiek/Groesbeeks weekblad van Heleen Crul. Zij was ook bij de excursie aanwezig. SBB hoopte met deze artikeltjes weer nieuwe belangstelling voor de excursie te krijgen, maar de opkomst viel tegen, zo vond de boswacht van SBB.

Wat ons (weer) opviel is de (enige) nadruk die in de argumentatie door Heiderijk gelegd wordt op: beschermen van diersoorten. De verhouding doel/middel is geen item.

Over Mulderskop zei de boswachter: “het deel bij het bruggetje is inderdaad wat erg fors gedund”. De verwachting over de groei van heide op het geplagde deel van Mulderskop: “over 5 – 10 jaar ziet het er al heel anders uit”.

Excursie van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, voor de actiegroep

Op de bijeenkomst die we in juli als actiegroep gehad hebben met de stuurgroep Heiderijk, zijn we uitgenodigd voor een excursie. Deze gaat eind van de maand plaats vinden. We willen daar (weer) inhoudelijk tegenwicht bieden voor de argumenten die aangevoerd zullen worden.

Regulier onderhoud

Langs de Maldensebaan (van Biesseltsebaan naar Nijmeegse baan), staan erg veel rode stippen op de bomen. Rode stippen betekent: kappen (blauwe stippen betekent: laten staan). We hebben aan de boswachter van SBB gevraagd wat daarmee de bedoeling is, maar ze wist het niet precies. We vermoeden dat er veel bomenkap onder “regulier onderhoud” wordt geschoven.

Bijeenkomst “Panorama natuur”.

Aanstaande woensdag 6 oktober is er een bijeenkomst van een groep “Young professionals” die in opdracht van het Innovatienetwerk op zoek is naar een visie op natuur in Nederland. Ze hebben een conceptvisie geschreven, waarover op die avond gediscussieerd gaat worden. Op die bijeenkomst zijn allerlei mensen en organisaties aanwezig, o.a. ook weer: Natuurmonumenten. Wij gaan er ook naar toe.

Rotvos

Misschien gezien op TV, de NCRV-documentaire Rotvos.

Naar aanleiding van deze documentaire was er op 28 september een discussie in De Rode Hoed in Amsterdam. Harm Niesen, voorzitter van Faunabescherming, zei daar het volgende: het is idioot dat we in Nederland “alles op alle plekken willen controleren”. “Je moet beheer loslaten” luidt zijn stelling. En, “natuurbeschermers beschermen nauwelijks natuur”.

Dat hadden wij ook al geconstateerd. De grootste natuurvernietigingprojecten worden gedaan en ondersteund door zogenaamde natuurbeschermers.

Wij sluiten ons aan bij Harm Niesen: “hoe minder beheer, hoe meer natuur”.

Sprinkhaanreservaat

Heiderijk heeft zich van haar creatieve kant laten zien. Op het kruispunt Groesbeekseweg/Biesseltsebaan op het oude spoortje (vlakbij het Zweefvliegveld) liggen enkele houtsnijwerken met de tekst: “Sprinkhaan reservaat”. Heiderijk doet erg haar best om het project te blijven verkopen.