zondag 30 januari 2011

Reactie op rapport Heiderijk door ministerie ELI

Met verbazing hebben we het verslag van het Ministerie van ELI betreffende ons handhavingsverzoek over de vergunning voor het plan Heiderijk gelezen. Het plan Heiderijk behelst het maken van een cultuurlandschap ter grote van 300 ha ten koste van het huidige bosrijke, natuurlijke landschap.Dit plan was gebonden aan een vergunning afgegeven door het toenmalige ministerie van LNV. Belangrijke beperkingen van deze vergunning waren:

  • Dat er niet grootschalig geplagd mocht worden. Stukken van max. 0.5 ha.
  • Dat er geen grootschalig materieel gebruikt mocht worden
  • Niet kappen in het broedseizoen, met nog een extra beperking voor reptielen.

Daarnaast werd het plangebied omschreven met 23 ha dunnen en 25 ha kappen. Samen 48 ha

Voor een ieder die tijdens de werkzaamheden, en daarna, in het plangebied geweest is was zichtbaar dat Heiderijk zich niet hield aan de beperkingen.48 ha werden er ruim 80. De geplagde gebieden waren veel groter dan een halve ha. Enorme machines reden door het gebied en voerde hun werkzaamheden uit. En ook na 15 maart is er nog gekapt. Veel van de door ons geconstateerde zaken worden, volgens het rapport, door Heiderijk ook niet ontkend. Echter er is steeds, volgens het rapport, een deskundige geweest die heeft geconstateerd dat het meer, zwaarder en groter mocht dan volgens de vergunning was toegestaan. Bovendien was het altijd niet schadelijk voor de dieren die Heiderijk zegt te willen beschermen. Een voorbeeld uit het rapport: Over grootschalig plaggen is Heiderijkvan mening dat met deze uitvoeringswijze geen afbreuk is gedaan aan de instandhouding van beschermde soorten, omdat het dichte bos niet geschikt was als leefgebied voor reptielen en de werkzaamheden zijn uitgevoerd onder deskundige begeleiding”. Het ministerie accepteert deze argumentatie van Heiderijk. Wij vinden dit onbegrijpelijk. Er staat echt duidelijk in de vergunning dat grootschalig plaggen, groter dan stukken van een halve ha niet mag. Ook voor de andere punten van ons handhavingsverzoek gebruikt ELI een vergelijkbare redenering. Dat roept bij ons de vraag op wat de functie en het nut is van een vergunning die door het ministerie wordt afgegeven. Je hoeft je niet te houden aan de vergunning. Achteraf, met het verhaal dat een deskundige heeft gezegd dat het anders kan dan volgens die vergunning is toegestaan, kom je er wel mee weg.

We later het er niet bij zitten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten