zaterdag 24 april 2010

Overtreding Vergunning?

Ontheffingsvergunning
Het ministerie van LNV heeft aan Heiderijk een ontheffingsvergunning verleend, voor de eerste fase van het project, in het kader van de flora en fauna wet. (FF/75C/2008/0258)
Wij, leden van actiegroep Red ons bos, hadden sterke aanwijzingen dat de uitvoerder zich op enkele punten niet aan deze vergunning hield en hebben een handhavingsverzoek ingediend.


DE PUNTEN VAN ONS HANDHAVINGSVERZOEK

 • Er zijn te veel hectaren aangepakt:
  In de 1e fase van het project mocht ongeveer 25 hectare bos gekapt worden. Op 23 hectare gedund en opslag verwijderd. Dat is samen 48 hectare. Er is echter, volgens eigen zeggen van Heiderijk reeds 83,39 hectare aangepakt.
  Het lijkt er nu op dat Heiderijk probeert om delen van het plan onder te brengen onder regulier bosonderhoud.

 • Er is doorgegaan met werkzaamheden in het broedseizoen:
  Het kappen van dichte bosopstanden waar geen reptielen verwacht worden, dient plaats te vinden buiten het broedseizoen van vogels. Dat start op 15 maart. Er is echter t/m 20 maart gekapt, t/m 7 april hebben andere werkzaamheden plaatsgevonden die de broed zouden kunnen verstoren.

 • Er is te veel geplagd:
  De plagwerkzaamheden dienen kleinschalig in vakken van maximaal 0,5 hectare te worden uitgevoerd. Met name op Mulderskop is te zien dat er zeer grootschalig geplagd is.

 • Er is met te groot materieel gewerkt:
  In de ontheffingsvergunning staat: “er wordt ten hoogste gebruik gemaakt van licht materieel”. Er wordt niet omschreven wat licht materieel inhoudt, maar wij hebben regelmatig materieel gezien dat door ons als grootschalig gezien wordt, m.n. voor de afvoer van boomstammen en plaggen.


REACTIE LNV
In eerste instantie is in telefonisch contact door een jurist van het ministerie van LNV gezegd: “….de uitvoerder zullen er een hele kluif aan hebben mij te overtuigen….”.

Enkele dagen later heeft de jurist gesproken met Bosgroepen, de uitvoerende organisatie. Misschien is hij er ook achter gekomen dat zijn eigen ministerie medefinancier van het project is. Dan staan de zaken er ineens anders voor. Bosgroepen erkent sommige feiten, maar geeft overwegingen aan die mogelijk voor de jurist een voldoende onderbouwing vormen om het niet als een overtreding te zien:

 • er is inderdaad meer gekapt, maar er zou gewerkt zijn met “generieke wetten”.
 • er is inderdaad doorgewerkt in het broedseizoen, maar onder begeleiding van een ecoloog.
 • er is inderdaad, m.n. op Mulderskop, meer geplagd, maar Milieu Werkgroep Groesbeek is mee het veld in gegaan.

ONZE REACTIE
Wij kunnen bij deze overwegingen alleen maar vraagtekens plaatsen.
Van generieke wetten hebben wij nog nooit gehoord. Waarvoor hebben vergunningen dan nog zin? Voor een organisatie die zegt voor de natuur te werken, vinden wij de overwegingen betreffende het broedseizoen en het grootschalig plaggen een vreemde zaak.

Officiƫle uitspraak laat nog even op zich wachten.

2 opmerkingen:

 1. vraag na op welke gronden en door wie naar aanleiding van wat er moet zijn beslist dat er mag worden ontbost door resp NM, door SBB en door Porail. Dat zijn 3 verschillende eigenaren met elk een eigen positie in de boswet die tot herplant verplicht. Een permanente onttrekking aan de bosoppervlakte moet vergund zijn door de minister al dan niet met verplichting tot compenserende nieuwe aanplant elders.( en die moet aanwijsbaar zijn: niet iets algemeens. Er is nergens bepaald dat ( een eventueel) aanwezig NATURA 2000, of Europese subsidie, gaat boven de wettelijke verplichting tot instandhouding van de bosoppervlakte. Die herplantplicht ontstaat automatisch zodra de eigenaar een wettelijk verplichte melding van voorgenomen velling heeft gedaan bij de Dienst regelingen van minlnv.Het is de provinciale handhaver van hetzij Limburg , hetzij Gelderland die daarop toeziet bij NM en Prorail en de VWA bij SBB.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. het gaat dus niet om een vergunning op grond van de FF wet, maar om een beslissing op grond van de boswet. Verzoek actief om handhaving van de boswet en verzoek om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om inzage in de meldingen voorgenomen velling en de afhandeling ervan.

  BeantwoordenVerwijderen